Zamknij

O nas

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii powstało z inicjatywy czterech Instytutów Psychoterapii, które stanowią jego integralną część:

Założycielami Stowarzyszenia są specjaliści z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej oraz pedagodzy, którzy zajmują się profesjonalnie psychoterapią jako Certyfikowani Psychoterapeuci i Superwizorzy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Współpraca pomiędzy nami jako lekarzami i psychologami, psychoterapeutami i nauczycielami psychoterapii zainspirowała nas do znalezienia formuły integrującej i poszerzającej nasze zawodowe zainteresowania.

Stowarzyszenie łączy w sobie nasze praktyczne i naukowe zainteresowania z ideą dalszego rozwoju oraz kreatywnego działania.


dr n. med. Roman Ciesielski

Przewodniczący

roman@psrp.com.pl


dr n. med. Rafał Antkowiak

Przewodniczący Rady Naukowej

rafal@psrp.com.pl

mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden

Sekretarz

elzbieta@psrp.com.pl

mgr Maria Marquardt

Skarbnik

maria@psrp.com.plNasze wartości:

 1. rozwijanie i propagowanie wiedzy
 2. współpraca i kreatywne działanie na rzecz stowarzyszenia
 3. integracja różnych podejść psychoterapeutycznych
 4. wymiana doświadczeń wśród profesjonalistów zajmujących się psychoterapią
 5. dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych

Cele Stowarzyszenia:

 1. Rozwój i propagowanie psychoterapii jako profesjonalnej metody leczenia
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej służącej upowszechnianiu standardów kształcenia psychoterapeutów zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej
 3. Organizowanie konferencji naukowych, seminariów i innych form naszej działalności
 4. Prowadzenie badań nad przebiegiem i efektywnością psychoterapii
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapiiStatut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

Rozdział I
Art. 1 Postawienia ogólne
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii”.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Art. 2 Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • rozwój i propagowanie psychoterapii jako profesjonalnej metody leczenia,
  • działalność samokształceniowa w zakresie psychoterapii jako profesjonalnej metody leczenia.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej służącej upowszechnianiu standardów kształcenia psychoterapeutów zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej.
  • Certyfikowanie, potwierdzanie i weryfikowanie kompetencji w zakresie psychoterapii.
  • Prowadzenie badań nad przebiegiem i efektywnością psychoterapii.
  • Współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii.
  • Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania za granicą.
  • Działania integracyjne na rzecz członków Stowarzyszenia oraz dbałość o przestrzeganie przez nich standardów zawodowych i etycznych.
  • Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Art. 3 Członkostwo
§1
 1. Członkowie Stowarzyszenie mogą mieć status członków:
  1. zwyczajnych
  2. nadzwyczajnych
  3. honorowych
  4. wspierających
§2
 1. Założyciele Stowarzyszenia stają się ex lege członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.
 2. Poza założycielami Stowarzyszenia członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania
  2. pełnoletnia
  3. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw obywatelskich
  4. posiadająca wykształcenie magistra lub lekarza medycyny
  5. rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  6. współpracująca z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii, Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii lub Katowickim Instytutem Psychoterapii
  7. osoba, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu oraz zobowiązanie do opłacania składek
 3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje zarząd w formie uchwały podjętej w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zgłoszenia bezwzględną większością głosów, przez którą rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
 4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są :
  1. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
  2. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
  3. przestrzegać postanowień statutu
  4. regularnie opłacać składki
 5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:
  1. przysługujące bierne i czynne prawo wyborcze dotyczące władz Stowarzyszenia
  2. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia
  3. korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej w zakresie psychoterapii
  4. korzystanie z logo Stowarzyszenia, przy czym szczegółowe zasady korzystania z logo określi Zarząd
  5. udział w zebraniach szkoleniowo-naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie
  6. korzystanie ze zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie
  7. korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie
§3 Członek nadzwyczajny
 1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba:
  1. zainteresowana celami Stowarzyszenia,
  2. z wyższym wykształceniem, pełnoletnia nieubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw obywatelskich, nie spełniająca warunków §2 pkt 2 lit. F,
  3. studiująca i zamierzająca kształcić się w psychoterapii.
 2. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. O przyjęciu w poczet członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia decyduje zarząd w formie uchwały podjętej w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zgłoszenia bezwzględną większością głosów, przez którą rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
§4 Członek honorowy
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §2 pkt 2 lit. B-c szczególnie zasłużona dla psychoterapii.
 2. Członkostwo honorowe przyznaje na pisemny wniosek co najmniej jednego członka zarządu - Zarząd w formie uchwały podjętej w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wniosku bezwzględną większością głosów, przez którą rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:
  1. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
  2. korzystanie z logo Stowarzyszenia
  3. udział w zebraniach szkoleniowo-naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie
  4. korzystanie z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie
 4. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, nie ma też obowiązku opłacania składek.
§5 Członek wspierający
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §2 pkt 2 lit. B-c bez względu na jej miejsce zamieszkania lub prawna bez względu na jej siedzibę deklarująca merytoryczne i finansowe wsparcie dla Stowarzyszenia. Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd w formie uchwały podjętej w terminie jednego miesiąca od otrzymania od zainteresowanego pisemnego wniosku o przyjęcie zawierające dane określone w §2 pkt 2 lit. B-c oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, przez którą rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych, osobom fizycznym lub prawnym.
 2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie zobowiązani są do:
  1. promowania i realizowania celów Stowarzyszenia
  2. przestrzegania postanowień statutu
  3. opłacania składki członkowskiej w zadeklarowanej przez siebie wysokości
 3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:
  1. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia
  2. korzystanie z opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej w zakresie psychoterapii
  3. udział w zebraniach szkoleniowo-naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie
 4. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§6 Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej zarządowi na piśmie,
  2. śmierci członka będącego osoba fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnej lub utraty praw publicznych,
  3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
  4. zakończenia przez członka współpracy z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii, Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii lub Katowickim Instytutem Psychoterapii.
  5. wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia
  2. naruszenia zasad etyki zawodowej
  3. zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok
 3. O wykluczeniu decyduje zarząd w formie uchwały podjętej bezwzględna większością głosów, przez którą rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w punkcie 1 podpunkt 1-4 stwierdza zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 5. Ustanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarząd.
Art. 4 Władze Stowarzyszenia
§1

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna
§2

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§3 Walne Zebranie Członków
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co dwa lata jako jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając na piśmie członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, przy czym termin Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu dwóch miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 6. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w którym mowa w punkcie 4 b i c dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 7. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W razie braku kworum Walne Zebranie obraduje w drugim terminie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia.
 8. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
 10. Zmiana statutu wymaga uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Punktu 7 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.
§4
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych,
  2. wybór członków Zarządu oraz dokonywanie uzupełnień w składzie Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie uzupełnień w składzie Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór przewodniczącego Komisji Etyki,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
  9. zmian statutu,
  10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  11. Przyznawanie tytułu: Honorowy Prezes Stowarzyszenia.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§5 Zarząd Stowarzyszenia
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 3. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, w tym w szczególności do jego zadań należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszanie, a nadto potwierdzanie ustania członkostwa w przypadkach określonych w statucie,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  9. powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej na wniosek jej Przewodniczącego,
  10. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
  11. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Naukowej.
 4. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zebrania, chyba że statut stanowi inaczej.
 5. Wyboru składu pierwszego Zarządu mogą dokonać założyciele Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić także w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
 7. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 8. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu lub doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
 9. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu lub doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
 10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzenie zarządu. Zawiadomienie może nastąpić w formie pisemnej, za pomocą pocztą elektronicznej lub innego instrumentu porozumienia się na odległość.
 11. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przez którą rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
§6 Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić także w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określi regulamin Komisji.
 5. 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  2. nadzór nad działalnością Zarządu,
  3. przedstawienie Walnemu Zebrania sprawozdań i wniosków ze stanu działalności statutowej Stowarzyszenia i oceny działalności statutowej,
  4. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
§7 Komisja Etyki
 1. Komisja Etyki składa się z przewodniczącego oraz 2 innych członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej:
  1. Przewodniczący Komisji Etyki wybierany jest przez Walne Zgromadzenie
  2. Dwaj pozostali członkowie Komisji Etyki są wybierani przez przewodniczącego Komisji Etyki.
 2. Do kompetencji Komisji Etyki należy rozpatrywanie wszystkich pisemnych wniosków i skarg dotyczących: członków Stowarzyszenia w zakresie naruszenia zasad etycznych w prowadzeniu psychoterapii i/lub szkoleń z psychoterapii
 3. Skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez:
  1. pacjentów bądź opiekunów prawnych pacjentów
  2. uczestników szkoleń z psychoterapii organizowanych i/lub odbywających się pod patronatem Stowarzyszeni
 4. Komisja Etyki zbiera się na pisemny wniosek złożony przez stronę zainteresowaną ustosunkowuje się do tego wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 5. Komisja Etyki zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Komisji Etyki do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 7. Orzeczenia Komisji Etyki zapadają w pełnym składzie i wymagają bezwzględnej większości głosów.
§8 Rada Naukowa Stowarzyszenia
 1. Rada Naukowa Stowarzyszenia jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, w zakresie działalności szkoleniowej i naukowej Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje i odwołuje Zarząd.
 3. Członków Rady Naukowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.
 4. Członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
Art. 5 Majątek Stowarzyszenia
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. środków otrzymywanych od sponsorów,
  4. darowizny,
  5. zapisów i spadków,
  6. dochodów z własnej działalności,
  7. dochodów z majątku.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowąi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 8. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.
Art. 6 Przepisy końcowe
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia; art. 4 §3 punkt 7 niniejszego statutu nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie zarządu.
 3. Po podjęciu przez Walne Zebranie oo likwidacji Stowarzyszenia likwidatorzy określają sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.Szkolenia

PROGRAMY

AKREDYTOWANY KURS PSYCHOTERAPII

Akredytowany kurs psychoterapii stworzony w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego towarzystwa Psychiatrycznego. Czytaj więcej >>

KADRA

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalistami współpracującymi z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii. Czytaj więcej >>

KLUB UCZESTNIKA

Wszystkich uczestników naszych szkoleń zapraszamy do zarejestrowania się w klubie aby pobierać materiały programowe. Więcej wkrótceKlub Uczestnika

Więcej wkrótce

Konferencje
Seminaria


Szanowni Państwo,

 

w 2016r. otrzymaliśmy tragiczną wiadomość o śmierci p.Annellen Simpkins. W ostatnich dniach kolejną złą, że przyjazd dr Alexa Simpkinsa jest niemożliwy.

W tej sytuacji Komitet Organizacyjny podjął decyzję o odwołaniu Konferencji "Neuronauka dla Klinicystów" i warsztatu pokonfrencyjnego.

Bardzo Państwa przepraszamy. Gwarantujemy 100% zwrot wpłat.

 

Wszystkim Państwu a szczególnie osobom, które były zainteresowane warsztatem przedkonferencyjnym Michała Jasińskiego na temat terapii kohenrencji (podejścia łączącego idee konstruktywistyczne z odkryciami neuronauki) w dniu 18.05.2017r. postanowiliśmy stworzyć możliwość udziału w warsztacie "Terapia koherencji" w szerszej formule t. przez dwa dni w terminie 19-20.05.2017r., w piątek w godzinach 11.00-19.00, a w sobotę 09.00-16.00.

 

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnie z zasadą koherencji - strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci - jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizujemy również przypadki klientów prezentujących różne objawy, obejrzymy też fragmenty wideo z sesji terapeutycznej prowadzonej przez Bruce'a Eckera i dogłębnie ją przeanalizujemy. Sporo miejsca poświęcimy także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

 

Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyka terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej.

 

Michał Jasiński prowadził już dwudniowe warsztaty dotyczące terapii koherencji w różnych miejscach w Polsce i były one przyjmowane z dużym entuzjazmem. Szczególnie analiza nagrań wideo prowadzonych przez twórcę tego kierunku Bruce'a Ecknera, jak również demonstracje z uczestnikami zajęć prowadzone przez mIchała Jasińskiego spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem.

 

Osoby, które chciałby uczestniczyć w dwudniowej formule warsztatu Michała Jasińskiego, prosimy o kontakt z sekretariatem Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii (ter. 601 826 693, info@wip-dzmr.poznan.pl).

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Neuronauka dla Klinicystów"

Rafał AntkowiakAktualności


Niezbędnik psychoterapeuty

Wielkopolski Instytut Psychoterapii ul.Junacka 34 zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową:

 

"Niezbędnik psychoterapeuty" - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI Z RÓŻNYCH OBSZARÓW PRAKTYKI KLINICZNEJ

 

Program:

1. Przewartościowanie kryzysu w pracy terapeutycznej z parą - "Popół i diament", termin:28-29.10.2016r.

prowadzący: Elżbieta Czapiewska-Zejden, koszt: 380 zł

2. "Jak pomagać w żałobie?" - trauma z powodu różnych śmierci, termin: 09-10.12.2016r.
prowadzący: Maria Rogiewicz, koszt: 380 zł

3. Wstyd - uczucie, które uczy milczenia o znaczeniu wstydu w pracy terapeutycznej na temat seksualności i płci, termin: wiosna 2017r.
prowadzący: Daniel Bąk, koszt: 380 zł

4. Zastosowanie autohipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, termin: wiosna 2017r.
prowadzący: Maria Marquardt, koszt: 380 zł

 

Więcej informacji, na stronie: http://wip-poznan.pl/kontakt.html


Kontakt

POŁACZ SIĘ

LOKALIZACJA

tel. 71 33 606 26
e-mail: biuro@psrp.com.pl
Mapa dojazdu >>
zobacz jak na znaleźć
Deklaracja członkowska ul. Leopolda Staffa 29
51-144 Wrocław
facebook >>
Imię Email
okey >>