OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

 Kurs akredytowany PTP - Całościowy kurs psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kierownik kursu:


Sekcja Naukowa Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dr n. med Roman Ciesielski

dr n. med. Rafał Antkowiak


Polskie Towarzystwo Psychologiczne
mgr Elżbieta Czapiewska- Zejden

mgr Maria Marquardt

Ogólna charakterystyka kursu:

Na kurs może zgłosić się osoba, która posiada wykształcenie wyższe: lekarz, psycholog, pedagog, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant oraz osoba z innym wykształceniem humanistycznym  pracująca w placówce zajmującej się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Ochotnik wypełnia ankietę zgłoszeniową zamieszczoną na stronie każdego z Instytutów oraz na głównej stronie – Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Pierwszym etapem naboru jest ocena kandydata na podstawie ankiety zgłoszeniowej. Osoby które pomyślnie przejdą pierwszy etap, zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

Do pobrania Regulamin Kursu AkredytowanegoOPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1560 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800 h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)

-  Psychoterapia systemowa (80 h)

- Psychoterapia ericksonowska (80 h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h)

- Psychoterapia pozytywna (20 h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140 h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60 h)

- Uzależnienia (60 h)

- Psychoterapia grupowa (40 h)

- Psychoterapia rodzin (40 h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40 h)   

- Praca z żałobą (20 h)

 

2. Doświadczenia własne - 250 h


    - Zgrupowanie self - experience (60h)

    - Genogram (80 h)

    - Grupa terapeutyczna (80 h)

    - Terapia indywidualna (30 h)


3. Superwizja grupowa - 120 h

4. Superwizja indywidualna - 30 h

5. Staż w ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP (zalecane) (360h)


Legenda: Tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne

Koszt udziału w kursie:

 • opłata za zgrupowanie self-experience: 1700 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
 • opłata za jeden semestr szkolenia: 3000 PLN
 • Na V roku opłata za semestr: 3500 PLN
  Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.


Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu
 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela
 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą
 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych
 • 100 % frekwencji 

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. W trakcie superwizji co najmniej dwukrotnie powinna mieć miejsce prezentacja materiału video z przebiegu wybranej sesji terapeutycznej (uzupełniona o transkrypcję prezentowanego materiału). Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

OSOBY ZAINTERESOWANE KURSEM

Osoby zainteresowane kursem proszone są o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na kurs decyduje:

 • doświadczenie zawodowe;
 • długość stażu pracy z pacjentem;
 • ilość odbytych szkoleń w zakresie psychoterapii;
 • praca własna (odbyta lub w trakcie terapii własnej);
 • posiadana lub w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii lub psychologii klinicznej.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)
 
Informujemy, że Katowicki Instytut Psychoterapii spełnia najnowsze Standardy Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 
 PL SUS
 
Standard ten został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 400 organizacjach.
 
Oznacza to, że spełniamy wszystkie aktualne wymagania dotyczące:
 • Zarządzania firmą
 • Sposóbu świadczenia usług
 • Kompetencji kadr
 • Organizacji i logistyki usług
 
Więcej na ten temat pod linkiem.

DOKUMENTY WYMAGANE DO CERTYFIKATU

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

W celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. Pisemnego oświadczenia dwóch superwizorów, którzy ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu psychoterapii. Komisja będzie brała pod uwagę oświadczenia superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jeden z superwizorów może być superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Komisji, superwizorem innego towarzystwa pod warunkiem, że stosuje ono podobne do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kryteria i procedurę uzyskiwania certyfikatu. Poręczenie powinno zawierać informację o tym kiedy, w jakim wymiarze czasowym i w jakiej formie (indywidualna/grupowa) superwizja była prowadzona.
 2. Podpisanej deklaracji profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty.
 3. Opisu dwóch przypadków prowadzonej psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, które kandydat przedstawia jako przykład udanego i nieudanego procesu psychoterapii, przeprowadzonej po ukończeniu szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu. Opisy winny być w miarę aktualne (procesów terapii zakończonej nie dawniej niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i zawierać diagnozę kliniczną, warunki kontraktu, fazy procesu psychoterapii, podsumowanie i ocenę skuteczności. Można załączyć zapis przykładowej sesji.
 4. Wypełnioną ankietę wg załącznika nr 1 do uchwały.
 5. Kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,45 średniej pensji krajowej.
 6. Aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

Informacje można znaleźć na stronie: www.ptp.org.pl


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 1. Podanie do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty.
 2. Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 3. Materiały (w 2 egzemplarzach):
  • opis pacjenta, u którego przeprowadzono całą terapię wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego procesu psychoterapeutycznego
  • opis pacjenta i toczącego się procesu psychoterapeutycznego oraz nagrania sesji psychoterapeutycznej pacjenta/grupy/rodziny na taśmie magnetofonowej, CD (dające się odtworzyć bez użycia komputera) lub video (2 egzemplarze)
  • transkrypcja przedstawionego nagrania.
 4. Kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej, której wysokość jest corocznie ustalana przez Zarządy SNP i SNTR w zależności od aktualnych potrzeb, a dowód wpłaty przywozi do okazania na egzamin.
 5. Curriculum Vitae zawierające: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej.
 6. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 7. Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego; a w przypadku kandydatów, którzy z powodu formalnych przeszkód nie rozpoczęli specjalizacji lub mają wykształcenie wyższe inne niż lekarskie albo psychologiczne - zaświadczenie o 5 latach pracy (lub wolontariatu) w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym stosowana jest psychoterapia.
 8. Rekomendację superwizora.
 9. Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (i ewentualnie o ukończeniu innych kursów).
 10. Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach superwizyjnych.
 11. Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach doświadczenia własnego.
 12. Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach.

Informacje można znaleźć na stronie: psychiatria.org.pl

Do pobrania: Wymagane dokumenty do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

- min. stopień magistra
- osoby, które posiadają wykształcenie inne niż psychologiczne przed rozpoczęciem kursu powinni zdać egzamin z psychologii klinicznej
(lekarze są zwolnieni ze zdawania części poświęconych diagnozie i psychopatologii)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim
- Lekarze lub psycholodzy powinni posiadać specjalizacji z psychologii klinicznej (minimum I stopnia).
- Lekarze i psychologowie, którzy nie zakończyli jeszcze specjalizacji, przedstawiają zaświadczenie o ukończeniu III r. programu specjalizacyjnego.
- W przypadku braku posiadania specjalizacji z psychologii klinicznej, koniecze jest wykazanie się doświadczeniem klinicznym wynikającym z co najmniej 5letniej pracy lub wolontariatu w instytucie prowadzącym działaność kliniczną (również w zakresie psychoterapii).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej
(min. 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

min. 360 godzin stażu klinicznego (zgodnie z najnowszymi ustaleniami, które wkrótce pojawią się na stronie PTP) z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część może być odbyta w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

6 a) Odbyły staż w wymiarze 360 h we wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku lub ośrodkach, których lista znajduje się na stronie: http://psychiatria.org.pl/ strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii lub
6 b) Pracują w ośrodku akredytowanym i odbyły staż w wymiarze 120h w innym wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku o odmiennym podejściu
6 c) Staż można odbyć w różnych ośrodkach pod warunkiem, że żadna z części nie będzie mniejsza niż 120 godzin.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

1250 godzin szkolenia teoretycznego i psychoterapeutycznego w zakresie psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Ukończyły całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W atestowanym kursie psychoterapii mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki związane z wykształceniem ( jak wyżej ) oraz będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP od początku kursu oraz mające opłacone składki członkowskie.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

Psychoterapia własna lub inne doświadczenie rozwojowe spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne lub zaakceptowaną przez ośrodek szkolący. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej ( z wyłączeniem roli wykładowcy ), superwizora, egzaminatora.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

250 godzinnych sesji doświadczenia własnego rozumianego jako indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną (np. zgrupowanie dydaktyczno-treningowe, psychodrama, genogram, trening interpersonalny lub terapia własna) prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

150 godzin superwizji (w tym min. 30 godz. superwizji indywidualnej)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

150 godzin dydaktycznych superwizji, prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Co najmniej 60 sesji powinno być przeprowadzone przez superwizora rekomendującego (z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
W szczególnych przypadkach kandydat może skorzystać z 30 sesji superwizji u superwizora z innego towarzystwa psychoterapeutycznego reprezentującego jedno z głównych podejść, przy czym superwizor ten musi być wskazany przez superwizora rekomendującego. Kandydat może się też superwizować u superwizora aplikanta, ale nie może mieć więcej niż 50 godz. tej superwizji i nie może on być głównym rekomendującym superwizorem.
Superwizor jest odpowiedzialny za uzyskanie przez kandydata wystarczających umiejętności praktycznych oraz jego przygotowanie do egzaminu. Jest zobowiązany do znajomości zasad i wymagań dotyczących ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty i do uczestniczenia w egzaminie. Superwizji należy poddać co najmniej 5 procesów psychoterapeutycznych. Osoby, które rozpoczęły, superwizję po 1 września 2004r., powinny
odbywać obligatoryjnie superwizję indywidualną i grupową. Co najmniej 50 sesji powinno przebiegać w trybie superwizji indywidualnej a co najmniej 50 sesji w trybie superwizji grupowej (w grupach liczących nie więcej niż 12 osób). 50 sesji może być przeznaczone na superwizję indywidualną lub grupową, zależnie od
wspólnej decyzji superwizora i superwizowanego. Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

Do pobrania: 

 

 

 

 

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, a następnie wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres mailowy poszczególnego instytutu: 
 
Wrocław: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poznań ZSOPSiC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Poznań DZMR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Katowice: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Ankieta zgłoszeniowa: Ankieta zgloszeniowa na akredytowany Kurs Psychoterapii - DOCKURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: X edycja - Styczeń 2023
wiecej
list 

Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: X edycja - Luty 2023

wiecej

list  Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: IX edycja - Marzec 2023
wiecej
list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Grotkowska 13b: X edycja - Marzec 2024
wiecej
    wiecej 
list  ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW
Edycja II
Poznań, ul. Junacka, kwiecień 2021 r. 

wiecej 

list Psychoterapia pozytywna, poziom podstawowy
Wrocław, luty 2021 r. 

wiecej

   Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Ścinawska 3: VIII edycja - Marzec 2022
 
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej