DOKUMENTY WYMAGANE DO CERTYFIKATU

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

W celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

 1. Pisemnego oświadczenia dwóch superwizorów, którzy ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu psychoterapii. Komisja będzie brała pod uwagę oświadczenia superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jeden z superwizorów może być superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Komisji, superwizorem innego towarzystwa pod warunkiem, że stosuje ono podobne do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kryteria i procedurę uzyskiwania certyfikatu. Poręczenie powinno zawierać informację o tym kiedy, w jakim wymiarze czasowym i w jakiej formie (indywidualna/grupowa) superwizja była prowadzona.
 2. Podpisanej deklaracji profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty.
 3. Opisu dwóch przypadków prowadzonej psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, które kandydat przedstawia jako przykład udanego i nieudanego procesu psychoterapii, przeprowadzonej po ukończeniu szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu. Opisy winny być w miarę aktualne (procesów terapii zakończonej nie dawniej niż dwa lata przed przedstawieniem Komisji) i zawierać diagnozę kliniczną, warunki kontraktu, fazy procesu psychoterapii, podsumowanie i ocenę skuteczności. Można załączyć zapis przykładowej sesji.
 4. Wypełnioną ankietę wg załącznika nr 1 do uchwały.
 5. Kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 0,45 średniej pensji krajowej.
 6. Aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

Informacje można znaleźć na stronie: www.ptp.org.pl


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 1. Podanie do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty.
 2. Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 3. Materiały (w 2 egzemplarzach):
  • opis pacjenta, u którego przeprowadzono całą terapię wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego procesu psychoterapeutycznego
  • opis pacjenta i toczącego się procesu psychoterapeutycznego oraz nagrania sesji psychoterapeutycznej pacjenta/grupy/rodziny na taśmie magnetofonowej, CD (dające się odtworzyć bez użycia komputera) lub video (2 egzemplarze)
  • transkrypcja przedstawionego nagrania.
 4. Kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty certyfikacyjnej, której wysokość jest corocznie ustalana przez Zarządy SNP i SNTR w zależności od aktualnych potrzeb, a dowód wpłaty przywozi do okazania na egzamin.
 5. Curriculum Vitae zawierające: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej.
 6. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 7. Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego; a w przypadku kandydatów, którzy z powodu formalnych przeszkód nie rozpoczęli specjalizacji lub mają wykształcenie wyższe inne niż lekarskie albo psychologiczne - zaświadczenie o 5 latach pracy (lub wolontariatu) w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym stosowana jest psychoterapia.
 8. Rekomendację superwizora.
 9. Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (i ewentualnie o ukończeniu innych kursów).
 10. Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach superwizyjnych.
 11. Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach doświadczenia własnego.
 12. Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach.

Informacje można znaleźć na stronie: psychiatria.org.pl

Do pobrania: Wymagane dokumenty do uzyskania certyfikatu psychoterapeutyKURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: X edycja - Styczeń 2023
wiecej
list 

Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: X edycja - Luty 2023

wiecej

list  Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: IX edycja - Marzec 2023
wiecej
list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Grotkowska 13b: X edycja - Marzec 2024
wiecej
    wiecej 
list  ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW
Edycja II
Poznań, ul. Junacka, kwiecień 2021 r. 

wiecej 

list Psychoterapia pozytywna, poziom podstawowy
Wrocław, luty 2021 r. 

wiecej

   Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Ścinawska 3: VIII edycja - Marzec 2022
 
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej